promon

pdf_button

 

 

promon_text_01_c


El sistema de monitorització PROmon unifica la gestió simultània de diferents alarmes i events en entorns amb alta complexitat tecnològica.

PROmon té un gran rang d’aplicacions, entre elles la gestió de centres de procés de dades (CPD), gestió integral d’edificis, monitorització de processos i plantes de fabricació, etc.

 

Necessitat de monitorització integrada

pmn_pantalla_petit

En aquest tipus d’entorns, és comuna la presència de diferents consoles, amb el seu programari associat, per a la gestió dels diferents subsistemes. Per exemple, en un CPD hi sol haver diversos programaris per a la gestió de: aire condicionat, sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI), detecció d’incendis, càmeres de CCTV, control d’accés, etc.

L’usuari de les instal·lacions necessita connectar-se als diferents equips mitjançant consoles dedicades, o en el millor dels casos, una única consola des de la qual estableix sessions sobre cadascun dels servidors per gestionar els equips. Aquesta forma de treballar no és pràctica, ja que dificulta la detecció ràpida d’esdeveniments.

En aquests entorns, molts d’ells qualificats com de “missió crítica”, és important conèixer com més aviat millor quines incidències es donen, per poder actuar tot seguit minimitzant el risc (funcionament parcial o parada de la instal·lació, incendi, accés no permès, etc.).

grafic_petit

 

 

Solució

PROmon s’ha desenvolupat per tal de recollir en una sola pantalla tota la informació i magnituds de control de les diverses instal·lacions connectades. Permet el creuament de dades per a efectuar una correlació entre diferents esdeveniments.

El servidor del sistema PROmon es situa, dins el diagrama de gestió de la xarxa, com un proxy de monitorització. La seva funció és recollir informació i alarmes d’equips que no poden comunicar-se per protocol SNMP presentant al seu torn un agent SNMP cap al NMS, resultant una formidable elecció per integrar en xarxes de gestió SNMP equips i alarmes amb monitorització no estandarditzada.

 

 

Eficiència energètica
PROmon disposa d'un modul de gestió de l'eficiència energètica, que permet mesurar en temps real els següents paràmetres:
• PUE (Power Usage Efectiveness)
• DCiE (Data Center infrastructure Efficiency)
• CPE (Compute Power Efficiency)

PROmon proporciona totes les dades necessàries per a quantificar, en cada moment, l'eficiència energètica d'un CPD. Mitjançant petits ajustaments dels diversos sistemes és possible optimitzar l'estalvi energètic sense perdre prestacions. Per suposat, les situacions de baixa eficiència generen els pertinents esdeveniments que informaran de quina és la situació

 


Sensors inalàmbrics

promon_grafic2PROmon disposa d'un mòdul de gestió de xarxes de sensors sense fils (WSN) basades en l'estàndard IEEE 802.15.4.

La recollida de dades s'efectua mitjançant el desplegament de nodes alimentats bé per bateries o bé per adaptador. Mitjançant entrades de sensors, es llegeixen els seus valors i s'envia la informació a un node central que és comandat pel servidor PROmon.
.
Els nodes disposen d'opció de connectivitat GSM/GPRS que permet el desplegament a baix cost de nodes en àrees remotes sense comunicacions cablades.

Aquesta opció és molt adequada per als CPD dels proveïdors d'hosting, ja que permet fer la inversió en equips a mesura que es posen en servei racks de servidors

 

Aplicacions
• Monitorització de CPD
• Manteniment de CPD
• Recollida de paràmetres i vídeo de cadenes de producció
• Monitorització de temperatura en quadres elèctrics
• Lectura de paràmetres en ubicacions remotes

 


Característiques tècniques
Visualització
• Càmeres individuals, grups de 4, 16 o 25
• Càmeres en ronda (activació manual i per calendari)
pmn_tx_02_cat
• Seqüències de càmeres o grups
• Gestió PTS per ratolí i teclat
• Representació de gràfiques d'evolució de variables d'entorn
• Visualització de gràfiques simultàniament amb imatges
• Mode de monitorització a pantalla completa amb presentació d'alarmes
• Presentació de vídeo de posicions associades a les alarmes
Gravació
• Format MJPEG (fins a 600 i.p.s.) (1)
• Gravació contínua, sota demanda i per calendari
• Gravació en funció d’alarma: Pre i Post alarma(2)
• Gestió automàtica de l’espai de disc
promon_gr_03Gestió de gravacions
• Reproducció avançada (diferents velocitats, fotograma a fotograma)
• Cerca de gravacions per càmera, tipus, data, hora i marcadors d’alarma.
Exportació
• Exportació de gravacions a format .avi
• Exportació de fotogrames a format .jpg
Alarmes
• Alarmes per detecció de moviment, I/O, nivell d’àudio i tampering(2)
• Alarmes per temperatura, humitat, alimentació d’equips
• Integració amb sistemes d’accessos, intrusió i detecció d'incendis
• Integració amb APC NETBOTZ: lectura de variables, detecció automàtica de sensors
• Integració amb xarxes WSN
Notificació d’alarmes (2)
• Avís visual i sonor d’alarmes
• Posicionament de càmeres en resposta a alarma
• Presentació en pantalla de càmeres associades
• Marcador en el gestor de gravacions
• Imatges en directe en centre remot
• Enviament de correu electrònic (en temps real i resum periòdic)
• Enviament de SMS
• Enviament d’imatges per FTP
• Log d’alarmes
• Activació de dispositius
promon_eqAdministració
• Gestió d’usuaris
• Contrasenyes per acció
• Log d’esdeveniments del sistema
• Enviament per correu electrònic del log, per esdeveniment i resum periòdic configurable
Idiomes
• Idioma seleccionable independentment per a cada usuari.

(1) Imatges de 160x120 d’escenes amb moviment, compressió al 40%.
(2) Segons model de càmera

Descarregar el catàleg del PROmon en PDF